Welkom bij Atelier B.png

Buitengewoon secundair onderwijs voor jongeren met ASS

Atelier B is een school buitengewoon secundair onderwijs die opleidingsvorm 4 (OV4) aanbiedt

voor jongeren met een diagnose autismespectrumstoornis (ASS).

Jongeren dienen in het bezit te zijn van een M-verslag OV4T9 uitgeschreven door het CLB.

Opleidingsvorm 4 betekent dat wij de leerplandoelstellingen van het regulier onderwijs volgen.

Wij doen dit in een veilige schoolomgeving aangepast aan de noden van onze jongeren. 

Onze missie is om leerlingen zo goed mogelijk op te leiden naar zelfredzame, kritische burgers

Na hun opleiding zijn onze leerlingen in staat om te participeren aan het reguliere arbeidscircuit.

Flexibel in denken én doen

Zorg op maat uitwerken, vertaalt zich in flexibel denken en handelen. Als warm en gedreven team hechten we belang aan open dialoog en samenwerking met alle betrokken partijen.

We gaan bewust en creatief op zoek naar wat leerlingen wél kunnen en zetten daar extra op in, om hindernissen en moeilijkheden makkelijker te overwinnen.